Voorwaarden

  1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verkoop door VOF MHJ Groep aan afnemers van “De Andere Quiz” tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen

  1. Definities

In deze AV wordt verstaan onder:

Verkoper: VOF MHJ Groep, gevestigd te Oranjepark 34 in Harmelen

Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die “De Andere Quiz” afneemt en organiseert op zijn / haar locatie die vooraf overeengekomen is met de VOF MHJ Groep

Materiaal: Het leveringspakket voor het geven van “De Andere Quiz”

  1. De gebruikersperiode

De koper spreekt een datum met de verkoper af waarop de quiz gespeeld wordt. Het is de koper niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming het materiaal van “De Andere Quiz” op andere tijdstippen te gebruiken dan op het overeengekomen tijdstip

  1. Tarieven

De koper wordt vooraf op de hoogte gesteld van de tarieven en door een datum vast te stellen en de quiz dus te bestellen gaat de koper akkoord met het voorgestelde tarief, tenzij dit schriftelijk anders overeengekomen is met de verkoper

  1. Annulering

Indien er een datum vastgesteld is en de quiz besteld is kan de koper tot 7 werkdagen van tevoren het gebruik van het quizmateriaal kosteloos annuleren, waarna er een andere datum vastgesteld kan worden. Indien er korter dan 7 werkdagen van tevoren nog een annulering plaats vindt heeft de verkoper het recht om het vastgestelde tarief in rekening te brengen.

  1. Gebruik

De koper zal het materiaal uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De koper zal het materiaal enkel gebruiken in de overeengekomen locatie (die bij de verkoper bekend is) en zal het materiaal niet zonder schriftelijke toestemming van de verkoper verstrekken aan derden. Wanneer het product van de verkoper wordt verstrekt aan derden en er sprake is van financieel gewin in dezen brengt de verkoper een eenmalig bedrag van € 1.000 per voorval in rekening bij de koper voor gederfde inkomsten .

  1. Meldingsplicht

Wanneer de koper waarneemt dat er door derden gebruik gemaakt wordt van materiaal van de verkoper zonder dat daar een overeenkomt voor gesloten is met de koper is de koper verplicht dit te melden bij de verkoper.

  1. BUMA/STEMRA/SENA

Alle kosten met betrekking tot Buma, STEMRA, SENA rechten, die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek  zijn geheel voor rekening van de huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak ter zake door Buma/STEMRA/SENA.

Copyright MHJ Groep 2019

Neem contact met ons op!

Aanmelden nieuwsbrief

Contact informatie

De Andere Quiz
Oranjepark 34
3481 HJ in Harmelen
 
Kamer van Koophandel nummer 62844938
ING Rekening nummer: NL71INGB0006819879
 
+3185 13 04 637
info@deanderequiz.nl
 
Onze algemene voorwaarden
Promotievideo door HAB Media Solutions
Foto's door ForeverImages.nl